Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Február 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Vo februári 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3928 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 3447 boli nedostatky zistené v 1222 prípadoch, čo tvorí 35,45 % (v januári to bolo 43,98 %).
U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 120 kontrol, nedostatky boli zistené v 23 prípadoch.
 

V správnom konaní bolo vydaných celkom 135 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 86, bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 37 rozhodnutí.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze uvádzania výrobkov do obehu. Vo februári to bolo 343 druhov výrobkov o hmotnosti 3 649,99 kg/l, v hodnote 446 667,60 Sk.


Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 1007 druhov potravín o hmotnosti 2235,09 kg/l v hodnote 193 287,80 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených blokových pokút na mieste je 281 000 Sk, pričom najviac blokových pokút bolo uložených v obchodnej sieti – 262 300 Sk.

Vo februári nadobudlo právoplatnosť 99 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platných zákonov. Hodnota uložených pokút je 1 058 300 Sk, z toho v obchodnej sieti bolo 79 rozhodnutí v hodnote 894 800 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 16 rozhodnutí v hodnote 133 500 Sk a v kategórii distribútorov a prepravcov 4 rozhodnutia v hodnote 30 000 Sk.
 

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 120 440 306 2879 183 3928
 Počet kontrol. objektov počet 119 382 221 2588 137 3447
 Počet objektov s nedostatkami počet 23 163 52 955 29 1222
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet 18 14 7 164 3 206
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet 1 14 1 143 2 161
 - výroby počet - 75 1 4 5 85
 - skladovania počet 19 58 22 472 5 576
 - predaja počet - 3 2 256 2 263
 - prepravy počet - 3 2 - - 5
 - technologického zariadenia počet - 52 2 66 12 132
 - budov počet - 125 17 130 3 275
 3.neplnenie opatrení počet - 3 1 15 1 20
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet 1 36 7 343 4 391
 - mikrobiológia počet - - - 3 3 6
 - senzorika, analytika počet - 3 1 25 1 30
 - obsah cudzorodých látok - aditívnych počet - - - - - -
 - obsah cudzorodých látok - kontamin. počet - - 3 1 - 4
 5.predaj po dobe spotreby počet - 5 5 284 - 294
 6.nedostatky v dokumentácii počet 6 57 29 160 5 257
 7.iné počet 1 12 11 92 4 120
  Spolu počet 46 460 111 2158 50 2825
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby počet - - 4 1003 - 1007
m.j. - - 53 2182 - 2235,09
Sk - - 2664 190624 - 193287,80
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia

 - porušenie ZSVP počet - 5 1 24 - 30
 - nevyhovujúca hygiena počet - 38 8 71 2 119
 - neplnenie opatrení počet - 1 - 7 - 8
 - nevyhovujúce výrobky počet - 10 3 24 - 37
 - predaj po dátume spotreby počet - - - 17 - 17
 - nedostatky v dokumentácii počet - 5 3 18 4 30
 - iné počet - 7 - 22 1 30
  Spolu počet - 37 9 86 3 135
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - porušenie ZSVP počet - 1 - 6 - 7
 - nevyhovujúca hygiena počet - 3 1 17 - 21
 - neplnenie opatrení počet - 4 1 8 - 13
 - nevyhovujúce výrobky počet - 9 3 34 - 46
 - predaj po dátume spotreby počet - - - 31 - 31
 - nedostatky v dokumentácii počet - - - 6 - 6
 - iné počet - 1 - 17 - 18
  Spolu počet - 16 4 79 - 99
Sk - 133500 30000 894800 - 1058300,00
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - zákaz výroby počet - - - - - -
 - zákaz manipulácie s výrobkami počet - - - 7 - 7
m.j. - - - 6 - 6,00
Sk - - - 2358 - 2358,00
 - zákaz obehu výrobkov počet 1 3 2 337 - 343
m.j. - 369 749 2533 - 3649,99
Sk 19200 71945 166766 188757 - 446667,60
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - - - -
 - uzatvorenie prevádzky počet - - - - - -
 - príkaz na zneškodnenie počet - - - 46 - 46
m.j. - - - 287 - 287,00
Sk - - - 28731 - 28731,00
 - obmedzenie použitelnosti počet - - - - - -
m.j. - - - - - -
Sk - - - - - -
 - dočasný zákaz uvádz. do obehu počet - - - 4 - 4
m.j. - - - 5 - 5,00
Sk - - - 18339 - 1839,00
 - iné opatrenia počet - 7 2 59 - 68
  Spolu počet 1 10 4 453 - 468
m.j. - 368,60 748,80 2830,59 - 3947,99
Sk 19200 71945,00 166766,00 221684,60 - 479595,60
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 17 8 433 3 461
Sk - 11200 6100 262300 1400 281000,00
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 2 141 16 80 21 260
 z toho nevyhovujúce počet - 1 2 20 1 24
   percento % - 0,71 12,50 25,00 4,76 9,23
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 1 287 64 346 4 702
   z toho nevyhovujúce počet - 8 3 15 - 26
   percento % - 2,79 4,69 4,34 - 3,70

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých 702 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 26 vzoriek, čo predstavuje 3,70 %.
Z celkového množstva 26 nevyhovujúcich vzoriek 15 vzoriek nevyhovelo v senzorických znakoch, 3 v označení, 4 vo fyzikálno-chemických znakoch, u 6 vzoriek bola nevyhovujúca mikrobiológia a 1 vzorka nevyhovela pre nadlimitný obsah rezíduí pesticídov. V rámci následných kontrol nevyhovujúcich vzoriek boli vystavené 4 zákazy predbežným opatrením v rámci správneho konania na množstvo 93,18 kg/l v hodnote 11 696,60 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Výroba

 • poškodené strojno-technologické zariadenie na spracovanie cesta

 • vo výrobnej časti prevádzkarne uložené predmety nesúvisiace s výrobou

 • znečistené a porušené steny vo výrobných priestoroch pekárne, miestami zistený výskyt plesní

 • okná a parapetné dosky vo výrobných priestoroch znečistené prachom a pavučinami

 • lokálny výskyt plesní v sklade mlynských výrobkov

 • na manipuláciu s odpadom výrobca pekárenských výrobkov používa dieže, ktoré sa nedajú odlíšiť od ostatných používaných dieží na manipuláciu s polotovarmi pri výrobe pekárenských výrobkov

 • znečistené stroje a strojno-technologické zariadenie nánosom múk a cesta, výskyt plesne na kovových konštrukciách u výrobcu pekárenských výrobkov, nedodržanie podmienok skladovania polotovarov

 • chýbajúce kryty osvetlenia vo výrobnej časti pri výrobe cukroviniek

 • chýbajúca evidencia skladovania v suchom sklade a v chladiacich boxoch

 • porušená podlaha, opadané obklady stien, znečistené steny

 • nedostatky v dokumentácii Správnej výrobnej praxe – HACCP

 • nedostatky vo vedení dokumentácie o preventívnych a nápravných opatreniach

 • vstupné dvere do prevádzky nie sú zabezpečené proti vnikaniu hlodavcov

 • znečistené a poškodené dvere pri vstupe do kysiarne pri výrobe pekárenských výrobkov

 • nedodržaný harmonogram a frekvencia vlastných kontrol výrobcu

 • nedostatočná hygiena v miestnosti rozrábky mäsa

 • v chladiacom boxe časť steny a stropu s výskytom plesne

 • na skrinkách zamestnancov sa nachádza prach, zvyšky potravín, nepoužité obaly, pracovné oblečenie

 • olupujúca sa omietka na strope, nad pecou v pekárni

 • plesnivé steny vo výrobnej časti a v sklade pekárenských výrobkov

 • poškodené plochy pracovných stolov vo výrobe

Obchodná sieť

 • pod regálmi na ťažšie dostupných miestach znečistená podlaha, znečistený predajný regál (rozsypaný potravinársky tovar), silne znečistený chladiaci regál pod roštom

 • chladiaci box na mäsové výrobky má porušený, znečistený a rozlámaný vnútorný povrch

 • zahrdzavená vonkajšia konštrukcia chladiacej vitríny mäsových výrobkov

 • tovar v skladových priestoroch uskladnený priamo na podlahe

 • spoločné skladovanie tovaru po dobe spotreby s predávaným potravinárskym tovarom

 • nespôsobilý dopravný prostriedok na prepravu potravín – zásobovanie predajne

 • predaj potravín po dobe spotreby, po dátume minimálnej trvanlivosti

 • nezabezpečený prívod tečúcej teplej vody v predajni potravín

 • predaj potravín s nevyhovujúcim označením v zmysle platnej legislatívy

 • používaná pitná voda z vlastného zdroja bez predloženia dokladu o zdravotnej neškodnosti a kvalite

 • chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti, nepredložené osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností

 • potraviny na iný než pôvodný účel neboli uložené oddelene a zreteľne označené

 • nedostatky v spoločnom skladovaní nezlúčiteľných druhov ovocia a zeleniny

 • znečistené prepravky s pekárenskými výrobkami pri predaji

 • nedodržaný teplotný režim pri predaji mäsových výrobkov

 • nedodržanie teplotných režimov pri predaji potravín odporúčaných výrobcom

 • v suchom sklade potravín na podlahe a na regáloch zistený výskyt trusu hlodavcov

 • nedostatky v označení predávaných mäsových výrobkov

 • nesplnená ohlasovacia povinnosť

 • nie je vypracovaný hygienický a sanitačný program

 • osobná hygiena, predávajúcej osobe chýbala pokrývka hlavy pri predaji a manipulácii s nebalenými mliečnymi a mäsovými výrobkami

 • porušený náter nárezového stroja na krájanie mäsových výrobkov

 • nedostatky v označení predávaných nebalených pekárenských výrobkov

 • chýbajúce rozhodnutie RÚVZ na predajňu potravín

 • chýbajúce rozhodnutie RÚVZ na ambulantný predaj cukroviniek

 • predaj cukroviniek – lízatiek porušujúcich dobré mravy (tvar penisu)

 • nedostatky v označení rozvažovaného tovaru

 • výskyt vtákov v skladových priestoroch predajne, skladované výrobky – obaly znečistené vtáčím trusom


Podnety a sťažnosti
Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. Vo februári 2007 bolo podaných celkom 105 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.

Z celkového počtu prijatých podaní t.j. 105, bolo 42 opodstatnených, 32 neopodstatnených a u 31 nebolo možné dokázať opodstatnenosť (z toho boli 3 podania postúpené miestne príslušným RVPS, resp. iným orgánom potravinového dozoru).
 

PODANIA: prehľad za mesiac február 2007

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Bratislava 27 8 3 16
 Trnava 8 4 3 1
 Nitra 12 6 5 1
 Trenčín 6 4 2 -
 Žilina 13 4 6 3
 B. Bystrica 16 6 7 3
 Prešov 2 2 0 -
 Košice 21 8 6 7
 Spolu ŠVPS SR 105 42 32 31

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac február 2007

 Komodita

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Mäso, Mäsové výrobky 26 6 9 11
 Mliečne výrobky 15 8 5 2
 Vajcia 2 1 - 1
 Ryby 1 1 - -
 Čaj 2 1 1 -
 Extrudov. výrobky 1 - - 1
 Strukoviny 1 1 - -
 Výrobky z obilia 1 1 - -
 Huby 1 - - 1
 Olej 4 1 1 2
 Nealko nápoje 1 - 1 -
 Alkoholické nápoje 1 - 1 -
 Cukrovinky 5 3 1 1
 Víno 2 - 1 1
 Ovocie, zelenina 4 1 1 2
 Pekárenské výrobky 9 1 4 4
 Spracované OZ 4 1 2 1
 Zemiaky 4 2 2 -
 Koreniny 1 - - 1
 Iné 2 1 1 -
 Dátum spotreby, hygiena 18 13 2 3
 Spolu ŠVPS SR 105 42 32 31

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

 • obchodná sieť - predaj tovaru po dobe spotreby, výskyt hlodavcov

 • ovocie a zelenina – predaj nekvalitného tovaru

 • mrazené hydinové výrobky – predaj po dobe spotreby

 • slnečnicový olej – fyzikálno-chemické vlastnosti

 • výrobky zo sóje – silný pach po zoxidovanom oleji a rozloženom tuku

 • cukrovinky – predaj cukroviniek porušujúcich dobré mravy (tvar penisu)

 • mäso – hygiena skladovania

 • jaternice – predaj zmyslovo zmenených jaterníc, potvrdené laboratórne

 • pekárenské výrobky – označenie

 • zemiaky konzumné – kvalita predávaných zemiakov

 • bryndza – pleseň na výrobku

 • mrazená hydina – zistený sneh a ľad v mrazených morčacích krkoch

 • mliečne výrobky – predaj po dobe spotreby

 • mrazené ryby – čistá váha po rozmrazení, podiel rybieho mäsa

 • sójové vločky- prítomnosť ohorku z cigariet v neporušenom spotrebiteľskom balení