Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Január 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V januári 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2 989 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2 578 boli nedostatky zistené v 1 134 prípadoch, čo tvorí 43,98 % (v decembri to bolo 30,55 %).
U prvovýrobcov – pestovateľov bolo vykonaných 51 kontrol, nedostatky boli zistené v 13 prípadoch.


V správnom konaní bolo vydaných celkom 187 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 99, bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 61 rozhodnutí.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a potravinovým kódexom bolo vydané opatrenie o zákaze uvádzania výrobkov do obehu. V januári bolo takýchto výrobkov 248 druhov o hmotnosti 951,73 kg/l v hodnote 143 620,64 Sk.


Po dobe spotreby bolo v obchodnej sieti predávaných 930 druhov potravín.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti. Celková hodnota uložených blokových pokút na mieste je 257 000 Sk, pričom najviac blokových pokút bolo uložených v obchodnej sieti – 226 900 Sk.
V januári nadobudlo právoplatnosť 113 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platných zákonov. Hodnota uložených pokút je 1 517 500 Sk, z toho v obchodnej sieti bolo 84 rozhodnutí v hodnote 1 179 000 Sk.
 

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 51 356 275 2243 64 2989
 Počet kontrol. objektov počet 51 278 185 2009 55 2578
 Počet objektov s nedostatkami počet 13 121 40 941 19 1134
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet 12 12 - 123 - 147
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 9 - 111 1 121
 - výroby počet 1 45 - 2 2 50
 - skladovania počet 12 50 7 397 4 470
 - predaja počet - 1 - 216 - 217
 - prepravy počet - 1 2 4 - 7
 - technologického zariadenia počet - 25 2 69 - 96
 - budov počet - 78 10 168 6 262
 3.neplnenie opatrení počet - 3 2 17 4 26
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 25 9 406 2 442
 - mikrobiológia počet - 3 - - - 3
 - senzorika, analytika počet - 3 1 20 1 25
 - obsah cudzorodých látok - aditívnych počet - 2 1 - - 3
 - obsah cudzorodých látok - kontamin. počet 1 5 6 31 - 43
 5.predaj po dobe spotreby počet - 1 2 252 - 255
 6.nedostatky v dokumentácii počet 1 63 13 157 5 239
 7.iné počet - 20 10 73 2 105
  Spolu počet 27 346 65 2046 27 2511
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby počet - 2 3 925 - 930
m.j. - 20 9 1322 - 1350,94
Sk - 1330 1346 183881 - 186553,82
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia

 - porušenie ZSVP počet 1 8 - 33 3 45
 - nevyhovujúca hygiena počet - 56 8 80 5 149
 - neplnenie opatrení počet - 2 - 5 - 7
 - nevyhovujúce výrobky počet - 16 4 24 - 44
 - predaj po dátume spotreby počet - - - 18 - 18
 - nedostatky v dokumentácii počet - 10 5 34 5 54
 - iné počet - 18 4 22 7 51
  Spolu počet 1 61 12 99 14 187
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - porušenie ZSVP počet - - - 6 2 8
 - nevyhovujúca hygiena počet - - 1 24 3 28
 - neplnenie opatrení počet - - - 5 1 6
 - nevyhovujúce výrobky počet - - 3 29 13 45
 - predaj po dátume spotreby počet - - - 39 10 49
 - nedostatky v dokumentácii počet - - - 6 1 7
 - iné počet - - 1 11 2 14
  Spolu počet - - 5 84 24 113
Sk - - 37000 1179000 301500 1517500,00
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - zákaz výroby počet - - - - - -
 - zákaz manipulácie s výrobkami počet - - 1 5 1 7
m.j. - - 112 24 9 144,70
Sk - - 10956 5010 2301 18266,60
 - zákaz obehu výrobkov počet - - 1 162 85 248
m.j. - - 45 538 369 951,73
Sk - - 3300 85366 54955 143620,64
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - - - -
 - uzatvorenie prevádzky počet - - - - - -
 - príkaz na zneškodnenie počet - - - 13 16 29
m.j. - - - 32 37 69,29
Sk - - - 6148 3941 10089,00
 - obmedzenie použitelnosti počet - - - - - -
m.j. - - - - - -
Sk - - - - - -
 - dočasný zákaz uvádz. do obehu počet - - 1 16 - 17
m.j. - - 500 802 - 1301,85
Sk - - - 35635 - 335634,90
 - iné opatrenia počet - 11 17 66 - 94
  Spolu počet - 11 20 262 102 395
m.j. - - 657,00 1395,71 414,86 2467,57
Sk - - 14255,60 132158,54 61197,00 207611,14
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 12 9 360 31 412
Sk - 10400 4700 226900 15000 257000,00
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet - 72 11 102 27 212
 z toho nevyhovujúce počet - 3 - 23 2 28
   percento % - 4,17 - 22,55 7,41 13,21
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 2 54 43 208 2 309
   z toho nevyhovujúce počet - 1 7 25 - 33
   percento % - 1,85 16,28 12,02 - 10,68

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých 309 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 33 vzoriek, čo tvorí 10,68 %.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Výroba

 • poškodené strojno-technologické zariadenie na spracovanie cesta

 • nedostatočná vysledovatelnosť surovín a výrobkov

 • nedostatky v označovaní mlynských výrobkov

 • nedodržané podmienky skladovania pre mäso a mäsové prípravky

 • nie je vedená evidencia teplôt pri skladovaní pekárenských polotovarov, chýba funkčný teplomer v chladiacom boxe

 • použitie surovín po uplynutí DMT

 • poškodený a znečistený regál v chladiacom boxe

 • znečistená osievačka múky

 • chýbajú pokrývky hlavy

 • neuzatvárateľná a neoznačená nádoba na odpad

 • olupujúca sa omietka na strope, nad pecou v pekárni

 • nesplnenie opatrení uložených rozhodnutím

 • neúplná dokumentácia správnej výrobnej praxe

 • nástroje, náradie a náčinie po skončení práce nedostatočne očistené

 • chýba pracovný odev

 • plesnivé steny vo výrobnej časti a v sklade pekárne

 • nečistené vykurovacie telesá, s povlakom plesne

 • dvere na kvasiarni silne znečistené a opotrebované

 • skorodované prepravné vozíky na pekárske výrobky

 • výskyt živých škodcov v surovinách používaných na výrobu pekárenských výrobkov

 • spoločné skladovanie čriev a nebaleného mäsa

 • používanie mechanických pascí na hlodavcov

 • poškodené plochy pracovných stolov vo výrobe

 • hrdzavé strojno-technologické zariadenie u výrobcu liehovín


Obchodná sieť

 • výskyt lietajúceho vtáctva

 • znečistená podlaha v priestoroch skladu

 • predaj ovocia a zeleniny so zmenenou farbou, deformácia plodov, výskyt hniloby

 • spoločné skladovanie potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu

 • nedostatky pri označení nebalených pekárenských výrobkov

 • zaprášené regále v predajni

 • skladovanie potravín priamo na podlahe

 • znečistená chladiaca vitrína na mäsové výrobky

 • chýbala pokrývka hlavy pri manipulácii s nebalenými mäsovými výrobkami

 • nesplnená ohlasovacia povinnosť

 • spoločné skladovanie čerstvých a starých pekárenských výrobkov

 • skorodovaný regál v chladiacej vitríne na mäsové výrobky

 • chýba evidencia čistenia a evidencie

 • nevhodná nádoba na odpad

 • chýba označenie v štátnom jazyku – cestoviny

 • prepravky na pekárenské výrobky uložené priamo na podlahe

 • mrazená hydina bez akéhokoľvek označenia

 • nedostatky v označení konzumných vajec

 • chýba evidencia skladovacích teplôt, chýba teplomer

 • chýbajú kryty na osvetlenie

 • strop v predajni zatečený a poškodený

 • nedodržané podmienky skladovania pri výrobku „majonéza“

 • skladovanie chleba v mraziacom pulte

 • chýba zdravotný preukaz

 • osobné predmety zamestnancov umiestnené v sklade výrobkov

 • spoločné skladovanie a predaj nevyhovujúcich zemiakov konzumných a strukov fazuliek s odrezanými koncami

 • tovary vzbudzujúce odpor – hnilé, tečúce, mokrá hniloba u ovocia a zeleniny

 • nedodržanie skladovacích teplôt u balených čerstvých šampiňónov a hlivy ustricovej, krájanej balenej zeleniny

 • chýbajú sprievodné doklady k mäsovým výrobkom, 3 tovary neoznačené

 • nevyhovujúci vzhľad a farba u vlašských orechov, výskyt plesní

 • nedostatočné označenie porciovaných syrov a bryndze, chýba doba spotreby

 • nedostatočné označenie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov na dodacích listoch

 • predaj vákuovo baleného mäsového výrobku s porušeným obalom

 • nie je vedená evidencia čistenia a sanitácie

 • predaj po dátume spotreby, resp. po dátume minimálnej trvanlivosti

 • zhrdzavený povrch tyčí, ktoré slúžia na uchytenie hákov na mäsové výrobky

 • vozidlo na prepravu mäsa a mäsových výrobkov nemá vydané osvedčenia na prepravu

 • chýbajú doklady o odbornej spôsobilosti

 • nebalené pekárske výrobky nie sú chránené pred priamym dotykom kupujúcich


Podnety a sťažnosti

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V januári bolo podaných celkom 77 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.
Na predaj senzoricky zmeneného mäsa a mäsových výrobkov bolo prijatých 22 podaní, z toho boli 3 podania vyhodnotené ako opodstatnené, 10 podaní bolo neopodstatnených, v 9-tich prípadoch sa nedala dokázať opodstatnenosť. Mliečne výrobky – celkom bolo prijatých 8 podaní, z toho bolo 1 opodstatnené, 2 neopodstatnené a v 5 - tich prípadoch nebolo možné dokázať opodstatnenosť podania.
Ostatné výrobky – celkom bolo prijatých 21 podaní, z toho bolo 9 opodstatnených, 6 neopodstatnených a u 6 - tich sa nedala dokázať opodstatnenosť podania.
Na predaj po dobe spotreby alebo na nevyhovujúcu hygienu predaja a skladovania bolo prijatých celkom 25 podaní, z toho bolo 13 opodstatnených, 10 neopodstatnených a u dvoch sa nedala dokázať opodstatnenosť. Jedno podanie bolo z titulu vecnej príslušnosti odstúpené na Úrad verejného zdravotníctva.
Z celkového počtu prijatých podaní t.j. 76, bolo 26 opodstatnených, 28 neopodstatnených a u 22 nebolo možné dokázať opodstatnenosť.
 

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

 • Kuracie prsia - nepríjemný zápach, tovar ktorý bol reklamovaný, bol vrátený naspäť do predaja

 • Mäsový prípravok – zmyslové zmeny

 • Mrazená hydina a vajcia –predávané v stánku na predaj chleba

 • Párky so syrom a slaninou – zistená prítomnosť hydinových proteínov

 • Figy sušené 250 g – nevyhovujúca kvalita, mazľavé, čierne, cudzia chuť

 • Pražené arašidy nelúpané – potuchnutá vôňa a chuť

 • Mak modrý – výskyt nečistôt, chýbalo označenie

 • Ovocie, zelenina, zemiaky (3 podania) – predaj nekvalitného tovaru

 • Ryža pololúpaná natural – výskyt živých škodcov

 • Skladovacie podmienky – pri skladovaní cukrárenských výrobkov nedodržané správne teploty

 • Výskyt lietajúceho vtáctva v oddelení pečiva

 • Výskyt živých a mŕtvych škodcov (mole) v predajni, deratizačné nástrahy voľne uložené

 • Svetlé pivo – predávané 4 mesiace po uplynutí minimálnej trvanlivosti