Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za December 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 20      
Prekontrolované MOJ 195        
Prekontrolované PV 2        
Prekontrolované VOS 71        
Spolu 288
 
HNM iné 29 1
HNM v MOJ 999 88      
HNM v PV 12 -      
HNM v VOS 195 16      
Spolu 1235 105
 
Nevyhovujúci tovar iné     23677,0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2082,15    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     24151,25    
Spolu 49910,4
 
Počet dovoz, vývoz       1 57
Počet správne konanie počet / € 3/3400,0        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:

V sledovanom období december 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 288 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 20 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 195 maloobchodných jednotiek, 2 prvovýrobcovia, 71 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 235 hodnotení na mieste, z čoho 105 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 29 dávok, z čoho 1 nevyhovela osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 999 dávok, z čoho 88 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 12 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 195 dávok, z čoho 16 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 49 910,4 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách boli nálezy o nezhode vydané na 23 677,0 kg, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 082,15 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 24 151,25 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bola vykonaná 1 kontrola, pri vývoze 57 kontrol.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Prešov – 120 (prevažne vývoz), RVPS Komárno - 108, RVPS Martin - 83. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Prešov – 23 893,0 kg , RVPS Bratislava – 23 586,0 kg a RVPS Trebišov – 473,48 kg.

 

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 7 kontrol.