Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za December 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 34        
Prekontrolované MOJ 243        
Prekontrolované PV 3        
Prekontrolované VOS 63        
Spolu 343
 
HNM iné 38 -
HNM v MOJ 1124 107      
HNM v PV 6 -      
HNM v VOS 177 2      
Spolu 1345 109
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1386,92    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     2190,0    
Spolu 3576,92
 
Počet dovoz, vývoz       10 79
Počet správne konanie počet / € 1/500        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období december 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 343 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 34 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 243 maloobchodných jednotiek, 3 prvovýrobcovia, 63 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 345 hodnotení na mieste, z čoho 109 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 38 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 124 dávok, z čoho 107 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 6 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 177 dávok, z čoho 2 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 3 576,92 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 386,92 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 2 190,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 10 kontrol, pri vývoze 79 kontrol.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno 138, RVPS Bratislava 129, RVPS Martin 120. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bardejov 2 177,5 kg , RVPS Dolný Kubín 288,46 kg a RVPS Nové Zámky 260,8 kg.

 Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 12 kontrol.