Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za December 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 40        
Prekontrolované MOJ 193        
Prekontrolované PV 1        
Prekontrolované VOS 60        
Spolu 294        
 
HNM iné 40 -
HNM v MOJ 946 49      
HNM v PV 3 -      
HNM v VOS 168 4      
Spolu 1157 53      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1418,98    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   600,00    
Spolu     2018,98    
 
Počet dovoz, vývoz       9 80
Počet správne konanie počet / € 1/500        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období december 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 294 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 40 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 193 maloobchodných jednotiek, 1 prvovýrobca, 60 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 157 hodnotení na mieste, z čoho 53 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 40 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 946 dávok, z čoho 49 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 3 dávky, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 168 dávok, z čoho 4 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 2 018,98 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 418,98 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 600,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 9 kontrol, pri vývoze 80 kontrol.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno 122, RVPS Nové Zámky 111, RVPS Banská Bystrica 104. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Nové Zámky 518,6. kg , RVPS Dolný Kubín 346,68 kg a RVPS Lučenec 314,0 kg.