Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac November 2013

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V mesiaci november 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 280 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 8 kontrol. Na požiadanie boli vykonané 2 kontroly, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 225 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 18 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 35 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 500 plodín, z čoho 154 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 1 plodiny, ktorá bola vyhovujúca, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 255 plodín, z čoho 147 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 55 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 189 HNM, z čoho 7 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 434 215,93 kg tovaru, z čoho 11 032,73 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 2 419,73 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 8 613,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 5,4%, v znaku obchodná kvalita v 9,1%, a v znaku označenie 85,5%.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 2 1 0 0
maloobchod 225 1255 147 2419,73
prvovýroba 18 55 0 0
veľkoobchod 35 189 7 8613,0
Spolu 280 1500 154 11032,73

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 5,4
obchodná kvalita 9,1
označenie 85,5

 

 

Pri dovoze bola vykonaná 1 kontrola zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 14 posúdení zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 10 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 11 935 €.

 

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Bratislava 3 1200
Humenné 1 500
Poprad 2 7000
Šaľa 1 2000
Senica nad Myjavou 1 500
Topoľčany 2 735
Spolu 10 11935