Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za November 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 2      
Prekontrolované MOJ 272        
Prekontrolované PV 8        
Prekontrolované VOS 52        
Spolu 334
 
HNM iné 1 -
HNM v MOJ 1416 189      
HNM v PV 28 6      
HNM v VOS 206 14      
Spolu 1651 209
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     4019,26    
Nevyhovujúci tovar PV     2760,00    
Nevyhovujúci tovar VOS     18660,50    
Spolu 25439,76
 
Počet dovoz, vývoz       1 15
Počet správne konanie počet / € 7/2720        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:

V sledovanom období november 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 334 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 2 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 272 maloobchodných jednotiek, 8 prvovýrobcov, 52 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 651 hodnotení na mieste, z čoho 209 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bola posúdená 1 dávka, ktorá vyhovela osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 416 dávok, z čoho 189 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 28 dávok, z čoho 6 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 206 dávok, z čoho 14 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 25 439,76 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 4 019,26 kg, u prvovýrobcov boli vydané nálezy o nezhode na 2 760,0 kg, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 18 660,50 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bola vykonaná 1 kontrola, pri vývoze 15 kontrol.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno - 136, RVPS Senec - 128, RVPS Nitra - 99. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava - 14 591,03 kg , RVPS Nové Zámky – 2 883,3 kg a RVPS Košice mesto – 2 595,52 kg.

 

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 8 kontrol.