Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za November 2010

aktualizované dňa 10. decembra 2010
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 6        
Prekontrolované MOJ 344        
Prekontrolované PV 10        
Prekontrolované VOS 67        
Spolu 427        
 
HNM iné 12 1
HNM v MOJ 1187 70      
HNM v PV 23 -      
HNM v VOS 194 2      
Spolu 1416 73      
 
Nevyhovujúci tovar iné     20,0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1195,21    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   650,0    
Spolu     1868,21    
 
Počet dovoz, vývoz       7 25
Počet správne konanie počet / € 2/1350        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období november 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 427 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 6 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 344 maloobchodných jednotiek, 10 prvovýrobcov, 67 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 416 hodnotení na mieste, z čoho 73 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 12 dávok, z čoho 1 nevyhovela osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 187 dávok, z čoho 70 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 23 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 194 dávok, z čoho 2 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 1 868,21 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách boli vydané nálezy o nezhode na 20,0 kg, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 198,21 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 650,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 7 kontrol, pri vývoze 25 kontrol.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Banská Bystrica 156, RVPS Prešov 141, RVPS Komárno 125. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Košice mesto 710,6 kg , RVPS Lučenec 406,7 kg a RVPS Dolný Kubín 218,91 kg. Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 14 kontrol.