Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Október 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 2        
Prekontrolované MOJ 236        
Prekontrolované PV 22        
Prekontrolované VOS 39        
Spolu 299        
 
HNM iné 3 -
HNM v MOJ 1128 103      
HNM v PV 57 -      
HNM v VOS 156 7      
Spolu 1344 110      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2349,74    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   3988,0    
Spolu     6337,74    
 
Počet dovoz, vývoz       5 5
Počet správne konanie počet / € 1/550        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období október 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 290 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 2 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 236 maloobchodných jednotiek, 22 prvovýrobcov, 39 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 344 hodnotení na mieste, z čoho 110 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách boli posúdené 3 dávky, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 128 dávok, z čoho 103 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 57 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 156 dávok, z čoho 7 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 6 337,74 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 349,74 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 3 988,0. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 5 kontrol, pri vývoze 5 kontrol.


Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno 169, RVPS Martin 113, RVPS Banská Bystrica 109. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Lučenec 1 912,5 kg , RVPS Dolný Kubín 1 688,09.kg a RVPS Poprad 1 319,65 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 9 kontrol.