Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Október 2009

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 0        
Prekontrolované MOJ 208        
Prekontrolované PV 18        
Prekontrolované VOS 39        
Spolu 265        
 
HNM iné 0 0
HNM v MOJ 1058 102      
HNM v PV 48 4      
HNM v VOS 140 5      
Spolu 1246 111      
 
Nevyhovujúci tovar iné     0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     3630,25    
Nevyhovujúci tovar PV     650    
Nevyhovujúci tovar VOS     15004,4    
Spolu     19284,65    
 
Počet dovoz, vývoz       11 0
Počet správne konanie          

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období október 2009 vykonali autorizovaní inšpektori 265 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo prekontrolovaných 208 maloobchodných jednotiek, 18 prvovýrobcov, 39 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 246 hodnotení na mieste, z čoho 111 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bolo prekontrolovaných 1 058 dávok, z čoho 102 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 48 dávok, z čoho 4 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 140 dávok, z čoho 5 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 19 284,65 kg čerstvého ovocia a zeleniny. V maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 3 630,25 kg, u prvovýrobcov boli vydané nálezy o nezhode na 650,0 kg, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 15 004,4 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 11 kontrol.
Najviac kontrol zhody bolo vykonaných na RVPS Nitra 24, RVPS Nové Zámky 22, RVPS Bratislava 21. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava 14 867,40 kg , RVPS Prešov 1 953,0 kg a RVPS Nitra 830,0 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 9 kontrol.