Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac September 2013

V mesiaci september 2013 vykonali autorizovaní inšpektori kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 231 prevádzkach. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 199 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 18 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 14 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 218 plodín, z čoho 114 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 9,35% porušenosť. Všetky nevyhovujúce plodiny boli zistené v maloobchodných jednotkách (z 1 116 posúdených plodín predstavuje porušenosť 10,2%). U prvovýrobcov bolo posúdených 49 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 53 HNM, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 149 427,57 kg tovaru, z čoho 4 353,55 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 8,1%, v znaku obchodná kvalita v 24%, a v znaku označenie 67,9%.
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 0 0 0 0
maloobchod 199 1 116 114 4 353,55
prvovýroba 18 49 0 0
veľkoobchod 14 53 0 0
Spolu 231 1 218 114 4 353,55

 

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 8,1
obchodná kvalita 24
označenie 67,9

 

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 1 posúdenie zhody s obchodnými normami.

 

Kontroly HNM
Dovoz 0
Vývoz 1

 

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 4 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške   3 900 €.