Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za September 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 1        
Prekontrolované MOJ 187        
Prekontrolované PV 9        
Prekontrolované VOS 20        
Spolu 217
 
HNM iné 5 -
HNM v MOJ 927 104      
HNM v PV 24 -      
HNM v VOS 85 5      
Spolu 1041 109  
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1361,08    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     5450,0    
Spolu 6811,08
 
Počet dovoz, vývoz       - -
Počet správne konanie počet / € 1/331        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období september 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 217 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bola vykonaná 1 iná kontrola, prekontrolovaných bolo 187 maloobchodných jednotiek, 9 prvovýrobcov, 20 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 041 hodnotení na mieste, z čoho 109 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 5 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 927. dávok, z čoho 104 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 24 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 85 dávok, z čoho 5 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 6 811,08 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 361,08 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 5 450,0 kg. Pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno - 121, RVPS Lučenec - 65, RVPS Prešov - 64. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Poprad – 4 307,85 kg , RVPS Šaľa – 1 150,0 kg a RVPS Vranov nad Topľou – 246,5 kg.

 

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 6 kontrol