Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za September 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 5        
Prekontrolované MOJ 211        
Prekontrolované PV 15        
Prekontrolované VOS 31        
Spolu 262        
 
HNM iné 19 -
HNM v MOJ 1093 104      
HNM v PV 41 3      
HNM v VOS 144 8      
Spolu 1297 115    
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     3208,06    
Nevyhovujúci tovar PV     290,0    
Nevyhovujúci tovar VOS     22244,0    
Spolu 25742,06  
 
Počet dovoz, vývoz       - 2
Počet správne konanie počet / € -        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období september 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 262 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 5 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 211 maloobchodných jednotiek, 15 prvovýrobcov, 31 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 297 hodnotení na mieste, z čoho 115 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 19 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 093 dávok, z čoho 104 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 41 dávok, z čoho 3 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 144 dávok, z čoho 8 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 25 742,06 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 3 208,06 kg, u prvovýrobcov boli vydané nálezy o nezhode na 290,0 kg, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 22 244,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze boli vykonané 2 kontroly.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno 171, RVPS Bratislava 142, RVPS Lučenec 109. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava 20 881,0 kg , RVPS Poprad 1 679,12 kg a RVPS Lučenec 1 141,14 kg.

 Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 9 kontrol.