Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za September 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 4        
Prekontrolované MOJ 178        
Prekontrolované PV 12        
Prekontrolované VOS 28        
Spolu 222        
 
HNM iné 7 -
HNM v MOJ 836 59      
HNM v PV 28 -      
HNM v VOS 138 -      
Spolu 1009 59      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1348,94    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   -    
Spolu     1348,94    
 
Počet dovoz, vývoz       - 20
Počet správne konanie počet / € 1/400        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období september 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 222 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 4 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 178 maloobchodných jednotiek, 12 prvovýrobcov, 28 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 009 hodnotení na mieste, z čoho 59 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 7 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 836 dávok, z čoho 59 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 28 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 138 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 1 348,94 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 348,94 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch neboli vydané nálezy o nezhode. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze bolo vykonaných 20 kontrol.


Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Lučenec 84, RVPS Komárno 79, RVPS Zvolen 76. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Lučenec 335,80 kg , RVPS Martin 331,0 kg a RVPS Banská Bystrica 180,0 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 7 kontrol.