Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac August 2013

V mesiaci august 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 362 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 10 kontrol. Na požiadanie boli vykonané 2 kontroly, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 315 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 16 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 29 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 235 plodín, z čoho 141 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 7 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 102 plodín, z čoho 140 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 32 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 94 HNM, z čoho 1 plodina nevyhovela požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 87 735,4 kg tovaru, z čoho 2 374,26 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 2 269,26 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 105,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 18,3%, v znaku obchodná kvalita v 24,8%, v znaku obchodná úprava 0,4%, v znaku označenie 54,7% a v znaku obsah cukru 1,8%.
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 2 7 0 0
maloobchod 315 1102 140 2269,26
prvovýroba 16 32 0 0
veľkoobchod 29 94 1 105
Spolu 362 1235 141 2374,26

2

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 18,3
obchodná kvalita 24,8
obchodná úprava 0,4
označenie 54,7
obsah cukru 1,8

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 1 posúdenie zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 3 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške 1 685,0 €.

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Poprad 1 1000
Topoľčany 1 335
Bratislava 1 350
Spolu 3 1685,0