Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za August 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 3        
Prekontrolované MOJ 214        
Prekontrolované PV 7        
Prekontrolované VOS 17        
Spolu 241
 
HNM iné 11 -
HNM v MOJ 1075 150      
HNM v PV 18 -      
HNM v VOS 1184 3      
Spolu 153
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     5757,26    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     5582,0    
Spolu 11339,26
 
Počet dovoz, vývoz       - -
Počet správne konanie počet / € 1/400        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období august 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 241 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 3 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 214 maloobchodných jednotiek, 7 prvovýrobcov, 17 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 184 hodnotení na mieste, z čoho 153 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 11 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 075 dávok, z čoho 150 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 18 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 80 dávok, z čoho 3 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 11 339,26 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 5 757,26 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 5 582,0 kg. Pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Senec - 133, RVPS Komárno - 115, RVPS Martin - 79. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Košice mesto – 5 813,75 kg , RVPS Trebišov – 2 704,52 kg a RVPS Nové Zámky – 344,0 kg.

 

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 6 kontrol.