Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za August 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 7        
Prekontrolované MOJ 222        
Prekontrolované PV 18        
Prekontrolované VOS 25        
Spolu 272        
 
HNM iné 20 -
HNM v MOJ 1008 169      
HNM v PV 47 -      
HNM v VOS 114 3      
Spolu 1189 172      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2764,03    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     280    
Spolu     3044,03    
 
Počet dovoz, vývoz       - 4
Počet správne konanie počet / € 1/331        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období august 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 272 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 7 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 222 maloobchodných jednotiek, 18 prvovýrobcov, 25 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 189 hodnotení na mieste, z čoho 172 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 20 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 008 dávok, z čoho 169 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 47 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 114 dávok, z čoho 3 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 3 044,03 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 764,03 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 280,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze boli vykonané 4 kontroly.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno 146, RVPS Bratislava 136, RVPS Prešov 99. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Poprad 523,63 kg , RVPS Nitra 465 kg a RVPS Lučenec 389,29 kg.

 Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 10 kontrol.