Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za August 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 22        
Prekontrolované MOJ 215        
Prekontrolované PV 12        
Prekontrolované VOS 20        
Spolu 269        
 
HNM iné 51 -
HNM v MOJ 994 75      
HNM v PV 21 -      
HNM v VOS 94 2      
Spolu 1160 77      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1582,09    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   750,0    
Spolu     2332,09    
 
Počet dovoz, vývoz       6 1
Počet správne konanie počet / €          

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období august 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 269 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 22 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 215 maloobchodných jednotiek, 12 prvovýrobcov, 20 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 160 hodnotení na mieste, z čoho 77 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 51 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 994 dávok, z čoho 75 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 21 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 94 dávok, z čoho 2 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 2 332,09 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 582,09 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 750,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 6 kontrol, pri vývoze 1 kontrola.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno 116, RVPS Bratislava 102, RVPS Dolný Kubín 73. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Poprad 775,0 kg , RVPS Dolný Kubín 350,15 kg a RVPS Martin 240,0 kg.

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 8 kontrol.