Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za August 2009

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 15        
Prekontrolované MOJ 198        
Prekontrolované PV 19        
Prekontrolované VOS 22        
Spolu 254        
 
HNM iné 42 0      
HNM v MOJ 1054 89      
HNM v PV 48 0      
HNM v VOS 121 8      
Spolu 1265 97      
 
Nevyhovujúci tovar iné     0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     5105,02    
Nevyhovujúci tovar PV     0    
Nevyhovujúci tovar VOS     1220,0    
Spolu     6325,02    
 
Počet dovoz, vývoz       0 0
Počet správne konanie          

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období august 2009 vykonali autorizovaní inšpektori 254 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 15 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 198 maloobchodných jednotiek, 19 prvovýrobcov, 22 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 265 hodnotení na mieste, z čoho 97 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 42 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 054 dávok, z čoho 89 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 48 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 121 dávok, z čoho 8 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 6 325,02 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 5 105,02 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode spolu na 1 220,0 kg. Pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly.
Najviac kontrol zhody bolo vykonaných na RVPS Komárno 25, RVPS Nitra 22, RVPS Banská Bystrica a Bratislava 21. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Svidník 3 297,0 kg , RVPS Lučenec 772,4 kg a RVPS Dolný Kubín 468,76 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 8 kontrol.