Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac Júl 2013

V mesiaci júl 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 358 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 9 kontrol. Na požiadanie bolo vykonaných 9 kontrol, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 304 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 3 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 44 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 298 plodín, z čoho 135 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 31 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 094 plodín, z čoho 123 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 8 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 165 HNM, z čoho 12 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 168 375,26 kg tovaru, z čoho 15 529,68 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 12 412,68 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 3 117,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 12,12%, v znaku obchodná kvalita 23,52%, v znaku obchodná úprava 0,13% a v znaku označenie 64,23%.

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 9 31 0 0
maloobchod 304 1094 123 12412,68
prvovýroba 3 8 0 0
veľkoobchod 44 165 12 3117,0
Spolu 360 1298 135 15529,68

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 12,12
obchodná kvalita 23,52
obchodná úprava 0,13
označenie 64,23

 

Pri dovoze a vývoze neboli vykonané kontroly.

 

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 12 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 22 155 €.

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Humenné 1 1000
Liptovský Mikuláš 4 2900
Poprad 4 17000
Senec 1 400
Michalovce 2 855
Spolu 12 22155