Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Júl 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 9        
Prekontrolované MOJ 203        
Prekontrolované PV 16        
Prekontrolované VOS 21        
Spolu 249
 
HNM iné 27 4
HNM v MOJ 975 156      
HNM v PV 32 -      
HNM v VOS 75 15      
Spolu 1109 175
 
Nevyhovujúci tovar iné     518,0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     3073,36    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     13264,7    
Spolu 16586,06
 
Počet dovoz, vývoz       - -
Počet správne konanie počet / € 3/1500        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období júl 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 249 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 9 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 203 maloobchodných jednotiek, 16 prvovýrobcov, 21 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 109 hodnotení na mieste, z čoho 175 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 27 dávok, z čoho 4 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 985 dávok, z čoho 156 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 32 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 75 dávok, z čoho 15 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 16 856,06 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách boli vydané nálezy o nezhode na 518,0 kg, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 3 073,36 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 13 264,7 kg. Pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno - 94, RVPS Nitra - 77, RVPS Šaľa - 67. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava - 8 670,0 kg , RVPS Čadca – 4 113,1 kg a RVPS Poprad – 1 113,42 kg.

 

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 6 kontrol.