Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Júl 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 14        
Prekontrolované MOJ 247        
Prekontrolované PV 15        
Prekontrolované VOS 11        
Spolu 287        
 
HNM iné 51 1
HNM v MOJ 1118 211      
HNM v PV 31 -      
HNM v VOS 50 2      
Spolu 1250 214      
 
Nevyhovujúci tovar iné     17348,0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     4227,2    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     223,0    
Spolu     21798,2    
 
Počet dovoz, vývoz       - -
Počet správne konanie počet / € 2/1000        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období júl 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 287 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 14 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 247 maloobchodných jednotiek, 15 prvovýrobcov, 11 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 250 hodnotení na mieste, z čoho 214 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 51 dávok, z čoho 1 nevyhovela osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 118 dávok, z čoho 211 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 31 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 50 dávok, z čoho 2 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 21 798,2 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách bol vydaný nálezy o nezhode na 17 348,0 kg, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 4 227,2 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 223,0 kg. Pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno 150, RVPS Lučenec 126, RVPS Bratislava 113. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Prešov 17 365,7 kg , RVPS Poprad 1 155,79 kg a RVPS Púchov 861,07 kg.

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 11 kontrol.