Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Júl 2009

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 21        
Prekontrolované MOJ 196        
Prekontrolované PV 15        
Prekontrolované VOS 14        
Spolu 246        
 
HNM iné 61 0      
HNM v MOJ 935 48      
HNM v PV 34 0      
HNM v VOS 50 0      
Spolu 1080 48      
 
Nevyhovujúci tovar iné     0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1591,43    
Nevyhovujúci tovar PV     0    
Nevyhovujúci tovar VOS     0    
Spolu     1591,43    
 
Počet dovoz, vývoz       0 0
Počet správne konanie          

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období júl 2009 vykonali autorizovaní inšpektori 246 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 21 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 196 maloobchodných jednotiek, 15 prvovýrobcov, 14 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1080 hodnotení na mieste, z čoho 48 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 61 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 935 dávok, z čoho 48 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 34 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 50 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 1 591,43 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 591,43 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch neboli vydané nálezy o nezhode. Pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly.
Najviac kontrol zhody bolo vykonaných na RVPS Nové Zámky 22, RVPS Trenčín 21, RVPS Bratislava a Komárno 19. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Poprad 266,56 kg , RVPS Dolný Kubín 255,47.kg a RVPS Šaľa 238,10 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 8 kontrol.