Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac Jún 2013

V mesiaci jún 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 210 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 5 kontrol. Na požiadanie bolo vykonaných 8 kontrol, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 180 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 3 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 19 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 007 plodín, z čoho 112 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 40 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 872 plodín, z čoho 110 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov boli posúdené 4 plodiny ako vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 91 HNM, z čoho 2 plodiny nevyhoveli požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 87 200,09 kg tovaru, z čoho 11 943,3 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 1 887,3 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 10 056,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 26%, v znaku obchodná kvalita v 44,2% a v znaku označenie 29,8%.

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 8 40 0 0
maloobchod 180 872 110 1887,3
prvovýroba 3 4 0 0
veľkoobchod 19 91 2 10056,0
Spolu 210 1007 112 11943,3

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 26
obchodná kvalita 44,2 
označenie 29,8

 

Pri dovoze a vývoze neboli vykonané kontroly.

 

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 5 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 7 085,0 €.

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Martin 1 750
Vranov nad Topľou 2 2335
Poprad 1 3000
Liptovský Mikuláš 1 1000
Spolu 5 7085