Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Jún 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 5        
Prekontrolované MOJ 191        
Prekontrolované PV 4        
Prekontrolované VOS 24        
Spolu 224
 
HNM iné 12 2
HNM v MOJ 912 80      
HNM v PV 7 -      
HNM v VOS 118 4      
Spolu 1049 86
 
Nevyhovujúci tovar iné     8972,00    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2608,05    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     37900,00    
Spolu 49480,05
 
Počet dovoz, vývoz       1 2
Počet správne konanie počet / € 1/400        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období jún 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 224 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 5 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 191 maloobchodných jednotiek, 4 prvovýrobcovia, 24 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 049 hodnotení na mieste, z čoho 86 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 12 dávok, z čoho 2 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 912 dávok, z čoho 80 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 7 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 118 dávok, z čoho 4 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 49 480,05 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách boli vydané nálezy o nezhode na 8 972,0 kg, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 608,05 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 37 900,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bola vykonaná 1 kontrola, pri vývoze 2 kontroly.

 

 Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno - 98, RVPS Lučenec - 90, RVPS Bratislava - 70. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Komárno – 29 547,0 kg , RVPS Prešov – 8 972,0 kg a RVPS Poprad – 8 551,63 kg.

 

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 6 kontrol.