Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Jún 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 7        
Prekontrolované MOJ 172        
Prekontrolované PV 14        
Prekontrolované VOS 22        
Spolu 215        
 
HNM iné 25 -
HNM v MOJ 877 83      
HNM v PV 32 -      
HNM v VOS 91 3      
Spolu 1025 86      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     3140,77    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   460 33,0    
Spolu     3600,77    
 
Počet dovoz, vývoz       - 6
Počet správne konanie počet / € 2/673        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období jún 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 215 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 7 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 172 maloobchodných jednotiek, 14 prvovýrobcov, 22 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 025 hodnotení na mieste, z čoho 86 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 25 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 877 dávok, z čoho 83 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 32 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 91 dávok, z čoho 3 dávky nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 3 600,77 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 3 140,77 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 460,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze bolo vykonaných 6 kontrol.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Bratislava 172, RVPS Komárno 124, RVPS Martin 96. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Veľký Krtíš 1 664,34 kg , RVPS Prešov 413,0 kg a RVPS Dolný Kubín 382,27 kg.

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 8 kontrol.