Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Jún 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 3        
Prekontrolované MOJ 292        
Prekontrolované PV 4        
Prekontrolované VOS 44        
Spolu 343        
 
HNM iné 10 -
HNM v MOJ 1235 58      
HNM v PV 8 -      
HNM v VOS 152 7      
Spolu 1405 65      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2815,47    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   3666,0    
Spolu     6481,47    
 
Počet dovoz, vývoz       - -
Počet správne konanie počet / € 1/400        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:

V sledovanom období jún 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 343 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 3 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 292 maloobchodných jednotiek, 4 prvovýrobcovia, 44 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 405 hodnotení na mieste, z čoho 65 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 10 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 235 dávok, z čoho 58 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 8 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 152 dávok, z čoho 7 vyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 6 481,47 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 815,47 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 3 666,0 kg. Pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Bratislava 124, RVPS Banská Bystrica 113, RVPS Púchov 95. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava 1 700,0 kg , RVPS Komárno 820,0 kg a RVPS Poprad 756,0 kg.

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 10 kontrol.