Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Máj 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 5        
Prekontrolované MOJ 260        
Prekontrolované PV 11        
Prekontrolované VOS 41        
Spolu 317
 
HNM iné 13 -
HNM v MOJ 1267 147      
HNM v PV 23 -      
HNM v VOS 179 9      
Spolu 1482 156
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     3475,66    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     918,8    
Spolu 4394,46
 
Počet dovoz, vývoz       - 10
Počet správne konanie počet / € 2/1000        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období máj 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 317 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 5 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 260 maloobchodných jednotiek, 11 prvovýrobcov, 41 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 482 hodnotení na mieste, z čoho 156 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 13 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 267 dávok, z čoho 147 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 23 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 179 dávok, z čoho 9 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 4 394,46 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 3 475,66 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 918,8 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze bolo vykonaných 10 kontrol.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Senec - 164, RVPS Komárno - 143, RVPS Nitra - 111. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Prešov – 1 026,0 kg , RVPS Lučenec – 740,88 kg a RVPS Trebišov – 700,8 kg.

 

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 11 kontrol.