Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Máj 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 4        
Prekontrolované MOJ 238        
Prekontrolované PV 10        
Prekontrolované VOS 53        
Spolu 305        
 
HNM iné 17 -
HNM v MOJ 1213 99      
HNM v PV 21 -      
HNM v VOS 242 4      
Spolu 1493 103      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2823,50    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   8858,0    
Spolu     11681,50    
 
Počet dovoz, vývoz       - 12
Počet správne konanie počet / € 1/450        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období máj 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 305 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 4 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 238 maloobchodných jednotiek, 10 prvovýrobcov, 53 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 493 hodnotení na mieste, z čoho 103 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 17 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 213 dávok, z čoho 99 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 21 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 242 dávok, z čoho 4 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 11 681,5 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 823,5 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 8 858,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze bolo 12 kontrol.

 Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Bratislava 199, RVPS Prešov 145, RVPS Komárno 134. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava 8 858,0 kg , RVPS Púchov 770,0 kg a RVPS Vranov nad Topľou 761,0 kg.

 Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 11 kontrol.