Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Máj 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 4        
Prekontrolované MOJ 255        
Prekontrolované PV 5        
Prekontrolované VOS 43        
Spolu 307        
 
HNM iné 16 2
HNM v MOJ 1213 92      
HNM v PV 13 -      
HNM v VOS 194 2      
Spolu 1436 96      
 
Nevyhovujúci tovar iné     7    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2661,04    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   178,0    
Spolu     2846,04    
 
Počet dovoz, vývoz       - 1
Počet správne konanie počet / € 5/6180,0        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období máj 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 307 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 4 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 255 maloobchodných jednotiek, 5 prvovýrobcov, 43 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 436 hodnotení na mieste, z čoho 96 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 16 dávok, z čoho 2 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 213 dávok, z čoho 92 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 13 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 194 dávok, z čoho 2 dávky nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 2 846,04 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách boli vydané nálezy o nezhode na 7 kg, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 661,04 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 178,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze 1 kontrola.


Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Banská Bystrica 176, RVPS Bratislava 136, RVPS Zvolen 107. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Poprad 728,12 kg, RVPS Lučenec 495,50 kg a RVPS Nové Zámky 326,0 kg.


Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 10 kontrol.