Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Apríl 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 5        
Prekontrolované MOJ 201        
Prekontrolované PV 4        
Prekontrolované VOS 29        
Spolu 239  
 
HNM iné 28 -
HNM v MOJ 980 92      
HNM v PV 10 -      
HNM v VOS 133 1      
Spolu 1151 94  
 
Nevyhovujúci tovar iné     1400,0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2439,91    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     81600,0    
Spolu 85439,91  
 
Počet dovoz, vývoz       - 11
Počet správne konanie počet / € -        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období apríl 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 230 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 5 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 201 maloobchodných jednotiek, 4 prvovýrobcov, 29 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 151 hodnotení na mieste, z čoho 94 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 28 dávok, z čoho 1 nevyhovela osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 980 dávok, z čoho 92 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 10 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 133 dávok, z čoho 1 dávka nevyhovela osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 85 439,91 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách boli vydané nálezy o nezhode na 1 400,0 kg, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 439,91 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 81 600,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze bolo vykonaných 11 kontrol.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno - 162, RVPS Bratislava - 130, RVPS Martin - 102. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava - 82 673,25 kg , RVPS Galanta - 1 400,0 kg a RVPS Komárno - 273,0 kg.

 Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 8 kontrol.