Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Apríl 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 1        
Prekontrolované MOJ 215        
Prekontrolované PV 5        
Prekontrolované VOS 34        
Spolu 255        
 
HNM iné 2 -
HNM v MOJ 1047 79      
HNM v PV 8 -      
HNM v VOS 132 6      
Spolu 1189 85      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2400,65    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   29901,0    
Spolu     32301,65    
 
Počet dovoz, vývoz       4 5
Počet správne konanie počet / € 5/750        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období apríl 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 255 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bola vykonaná 1 iná kontrola, prekontrolovaných bolo 215 maloobchodných jednotiek, 5 prvovýrobcov, 34 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 189 hodnotení na mieste, z čoho 85 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách nebolo vykonané hodnotenie, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 047 dávok, z čoho 79 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 8 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 132 dávok, z čoho 6 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 32 301,65 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 400,65 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 29 901,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny boli vykonané 4 kontroly a pri vývoze 5 kontrol.


Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Bratislava 143, RVPS Banská Bystrica 120, RVPS Komárno 112. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava 29 320,0 kg , RVPS Banská Bystrica 1 020,0.kg a RVPS Dolný Kubín 913,7 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 8 kontrol.