Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac Marec 2013

V mesiaci marec 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 295 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 7 kontrol. Na požiadanie bola vykonaná 1 kontrola, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 251 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 3 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 40 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 526 plodín, z čoho 183 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 4 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 332 plodín, z čoho 179 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 8 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 182 HNM, z čoho 4 plodiny nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 467 353,28 kg tovaru, z čoho 4 827,65 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 4 542,15 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 285,50 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 15,2%, v znaku obchodná kvalita v 6,3, veľkosť plodov 0,3%, v znaku obchodná úprava 0,2% a v znaku označenie 78%.
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 1 4 0 0
maloobchod 251 1332 179 4542,15
prvovýroba 3 8 0 0
veľkoobchod 40 182 4 285,50
Spolu 295 1526 183 4827,65

 

V znaku minimálne požiadavky boli zistené nedostatky v 56 prípadoch, v znaku obchodná kvalita v 25 prípadoch, v znaku veľkosť v 2 prípadoch, v znaku obchodná úprava v 1 prípade a v znaku označenie v 110 prípadoch.

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 56
obchodná kvalita 25
veľkosť plodov 2
obchodná úprava 1
označenie 110

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 16 posúdení zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončené 1 správne konania. Pokuta bola uložená vo výške 4 000 €.

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Poprad 1 4000
Spolu 1 4000