Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Marec 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 5        
Prekontrolované MOJ 219        
Prekontrolované PV 3        
Prekontrolované VOS 40        
Spolu 267
 
HNM iné 23 -
HNM v MOJ 1105 128      
HNM v PV 6 -      
HNM v VOS 171 11      
Spolu 1305 139
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     3450,36    
Nevyhovujúci tovar PV          
Nevyhovujúci tovar VOS     15382,50    
Spolu 18832,86
 
Počet dovoz, vývoz       2 13
Počet správne konanie počet / € 1/2000        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období marec 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 267 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 5 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 219 maloobchodných jednotiek, 3 prvovýrobcov, 40 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 305 hodnotení na mieste, z čoho 139 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 23 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 105 dávok, z čoho 128 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 6 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 171 dávok, z čoho 11 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 18 832,86 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 3 450,36 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 15 382,50 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny boli vykonané 2 kontroly, pri vývoze 13 kontrol.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Senec 130, RVPS Bratislava 127, RVPS Nitra 124. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Dolný Kubín 10 676,55 kg , RVPS Košice mesto 5 175,40 kg a RVPS Bratislava 944,0 kg.

 Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 9 kontrol.