Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Marec 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 4        
Prekontrolované MOJ 234        
Prekontrolované PV -        
Prekontrolované VOS 39        
Spolu 277        
 
HNM iné 6 -
HNM v MOJ 1163 137      
HNM v PV - -      
HNM v VOS 160 10      
Spolu 1329 147      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     3902,52    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   43826,00    
Spolu     47728,52    
 
Počet dovoz, vývoz       - 19
Počet správne konanie počet / € 3/1050        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období marec 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 277 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Vykonané boli 4 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 234 maloobchodných jednotiek, prvovýrobcovia neboli kontrolovaní a 39 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 329 hodnotení na mieste, z čoho dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 6 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 163 dávok, z čoho 137 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 160 dávok, z čoho 10 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 47 728,52 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 3 902,52 kg, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 43 826,0. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze 19 kontrol.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Komárno 138, RVPS Lučenec 135, RVPS Martin 108. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava 41 667,5 kg, RVPS Lučenec 1 240,9 kg a RVPS Poprad 1 029,83 kg. Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 9 kontrol.