Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Marec 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné -        
Prekontrolované MOJ 255        
Prekontrolované PV 5        
Prekontrolované VOS 47        
Spolu 307        
 
HNM iné - -
HNM v MOJ 1334 139      
HNM v PV 11 -      
HNM v VOS 191 10      
Spolu 1536 149      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     4251,41    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   861,0    
Spolu     8115,41    
 
Počet dovoz, vývoz       10 14
Počet správne konanie -        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období marec 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 307 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Prekontrolovaných bolo 255 maloobchodných jednotiek, 5 prvovýrobcov, 47 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 536 hodnotení na mieste, z čoho 149 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bolo prekontrolovaných 1 334 dávok, z čoho 139 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 11 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 191 dávok, z čoho 10 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 5 115,41 kg čerstvého ovocia a zeleniny. V maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 4 254,41 kg, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 861,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo prekontrolovaných 10 dávok, pri vývoze 14 dávok.
Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Banská Bystrica 190, RVPS Martin 126, RVPS Nové Zámky 97. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Košice mesto 1 809,25 kg , RVPS Banská Bystrica 650,0 kg a RVPS Poprad 493,59 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 10 kontrol.
V mesiaci marec sa uskutočnilo na IVVL školenie inšpektorov autorizovaných na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v súlade s Národným programom vzdelávacích aktivít v odbore spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na rok 2010. Z 35 autorizovaných inšpektorov RVPS a inšpektorov pripravujúcich sa na autorizáciu sa školenia zúčastnilo 28 inšpektorov. Traja inšpektori boli ospravedlnení zo zdravotných dôvodov, štyria inšpektori z RVPS Lučenec, RVPS Púchov, RVPS Rimavská Sobota a RVPS Šaľa neboli na školenie uvoľnení z RVPS.