Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Február 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 2        
Prekontrolované MOJ 275        
Prekontrolované PV 1        
Prekontrolované VOS 65        
Spolu 343        
 
HNM iné 2 -
HNM v MOJ 1012 74      
HNM v PV 5 -      
HNM v VOS 182 7      
Spolu 1201 81      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2121,07    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   2079,58    
Spolu     4200,65    
 
Počet dovoz, vývoz       1 28
Počet správne konanie počet / € -        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období február 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 343 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 2 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 275 maloobchodných jednotiek, 1 prvovýrobca, 65 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 201 hodnotení na mieste, z čoho 81 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách boli posúdené 2 dávky, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 012 dávok, z čoho 74 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 5 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 182 dávok, z čoho 7 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 4 200,65 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 121,07 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 2 079,58 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bola vykonaná 1 kontrola, pri vývoze 28 kontrol.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Dolný Kubín 99, RVPS Prešov 94, RVPS Bratislava 83. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Dolný kubín 1 709,16 kg , RVPS Lučenec 550,18 kg a RVPS Veľký Krtíš 547,30 kg. Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 12 kontrol.