Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac Január 2013

V mesiaci január 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 276 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 7 kontrol. Na požiadanie bolo vykonaných 14 kontrol, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 211 kontrol, u prvovýrobcov neboli vykonané kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 51 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 146 plodín, z čoho 103 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 20 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 025 plodín, z čoho 97 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 101 HNM, z čoho 6 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 1 031 740,58 kg tovaru, z čoho 32 184,12 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 2 451,98 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 29 732,14 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode.
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 14 20 0 0
maloobchod 211 1025 97 2451,98
prvovýroba 0 0 0 0
veľkoobchod 51 101 6 29732,14
Spolu 276 1146 103 32184,12

 

V znaku minimálne požiadavky na kvalitu boli zistené nedostatky v 41 prípadoch, v znaku obchodná kvalita v 27 prípadoch, v znaku veľkosť plodov v 1 prípade, v znaku označenie v 50 prípadoch.

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku Počet Množstvo v kg
minimálne požiadavky 41 5797,43
obchodná kvalita 27 26803,07
veľkosť plodov 1 14
obchodná úprava 0 0
označenie 50 963,9

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 51 posúdení zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 3 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške 4 340,0 €.

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Spišská Nová ves 1 340
Poprad 2 4000
Spolu 3 4340