Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Január 2012

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 14        
Prekontrolované MOJ 170        
Prekontrolované PV 2        
Prekontrolované VOS 55        
Spolu 241
 
HNM iné 14 -
HNM v MOJ 837 70      
HNM v PV 5 -      
HNM v VOS 109 8      
Spolu 965 78
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1146,17    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     3155,7    
Spolu 4301,87
 
Počet dovoz, vývoz       13 51
Počet správne konanie počet / € -        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období január 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 241 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 14 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 170 maloobchodných jednotiek, 2 prvovýrobcovia, 55 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 965 hodnotení na mieste, z čoho 78 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 14. dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 837 dávok, z čoho 70 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 5 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 109 dávok, z čoho 8 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 4 301,87 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 147,17 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 3 155,7 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 13 kontrol, pri vývoze 51 kontrol.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Nitra 120, RVPS Bratislava 110, RVPS Prešov 86. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Dolný Kubín 2 431,49 kg , RVPS Prešov 857,0 kg a RVPS Veľký Krtíš 141,0 kg.

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 8 kontrol.