Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Január 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 23        
Prekontrolované MOJ 145        
Prekontrolované PV 1        
Prekontrolované VOS 41        
Spolu 210        
 
HNM iné 27 -
HNM v MOJ 719 46      
HNM v PV 3 -      
HNM v VOS 90 1      
Spolu 839 47      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1189,29    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   600,00    
Spolu     1789,29    
 
Počet dovoz, vývoz       - 74
Počet správne konanie počet / € -        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období január 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 210 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 23 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 145 maloobchodných jednotiek, 1 prvovýrobca, 41 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 839 hodnotení na mieste, z čoho 47 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 27 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 719 dávok, z čoho 46 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 3 dávky, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 90 dávok, z čoho 1 dávka nevyhovela osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 1 789,29 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 189,29 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 600,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze 74 kontrol.

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Bratislava 123, RVPS Prešov 92 (prevažne vývoz), RVPS Nové Zámky 78. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Komárno 600,0 kg , RVPS Dolný Kubín 377,78 kg a RVPS Poprad 186,0 kg. Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 7 kontrol.