Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Január 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 1        
Prekontrolované MOJ 197        
Prekontrolované PV -        
Prekontrolované VOS 23        
Spolu 221        
 
HNM iné 3 -
HNM v MOJ 1105 91      
HNM v PV - -      
HNM v VOS 87 4      
Spolu 1195 95      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2892,07    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   898,0    
Spolu     3790,07    
 
Počet dovoz, vývoz       6 6
Počet správne konanie / € 5 /2352,0        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období január 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 221 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bola vykonaná 1 iná kontrola, prekontrolovaných bolo 197 maloobchodných jednotiek, 23 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 195 hodnotení na mieste, z čoho 95 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách boli posúdené 3 dávky, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 105 dávok, z čoho 91 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 87 dávok, z čoho 4 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 3 790,07 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 892,07 kg, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 898,0 kg. Pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných po 6 kontrol.
Najviac kontrol zhody bolo vykonaných na RVPS Banská Bystrica a RVPS Trenčín 9, RVPS Zvolen 17, RVPS Nitra 6. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Prešov 1 052,0 kg , RVPS Poprad 928,5 kg a RVPS Lučenec 493,78 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 7 kontrol.