Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Odporúčanie pre spotrebiteľov v súvislosti s epidémiou spôsobenou E. coli

aktualizované dňa 16.6.2021

Pracovná skupina EFSA zriadená za účelom koordinovať vyšetrovanie a vystopovať možný zdroj francúzskej a nemeckej epidémie spôsobenej E.coli O104:H4 prišla k záveru, že jedna zásielka semien senovky gréckej dovezená z Egypta a použitá na produkciu klíčkov je s najväčšou pravdepodobnosťou spoločným prepojením medzi obidvomi epidémiami. Avšak nemožno vylúčiť, že aj iné zásielky senovky gréckej dovezené z Egypta počas rokov 2009 – 2011 môžu byť zapletené do tohto prípadu. Na základe týchto zistení EFSA odporúča Európskej komisii vynaložiť všetko úsilie, aby sa zabránilo ďalšej expozícii spotrebiteľov podozrivými semenami a aby sa vo všetkých krajinách, ktoré možno prijali semená z príslušných zásielok, vykonalo ďalšie sledovanie. V tejto súvislosti EFSA naďalej odporúča spotrebiteľom, aby nepestovali klíčky pre vlastnú spotrebu a nejedli klíčky alebo naklíčené semená, pokiaľ neboli dôkladne uvarené.

V reakcii na naliehavú žiadosť Európskej komisie, pokiaľ ide o pokračujúci výskyt Shigatoxín produkujúcej Escherichia coli (STEC) sérotyp O104: H4, zriadil EFSA pracovnú skupinu, ktorej úlohou je poskytovať okamžitú vedeckú pomoc. K vedcom pracovnej skupiny EFSA sa pripojili odborníci z Európskej komisie, príslušných členských štátov EÚ, Európskeho centra prevencie a boja proti infekčným chorobám (ECDC), Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Od mája 2011 epidémia spôsobená Shiga- toxín produkujúcou E.coli (STEC) v Nemecku pokračuje, hoci počet nových prípadov rýchlo ubúda. 24. júna 2011 francúzska autorita hlásila výskyt E.coli v oblasti Bordeaux. Od začiatku vypuknutia týchto epidémií bolo hlásené veľké množstvo pacientov s krvavou hnačkou spôsobenou STEC a nezvyčajne vysoký podiel týchto prípadov malo vyvinutý hemolyticko-uremický syndróm (HUS). K dnešnému dňu je epidémia spôsobená E. coli O104: H4 zodpovedná za 48 úmrtí v Nemecku a jedno úmrtie vo Švédsku. Celkový počet hlásených prípadov v rámci EÚ, Nórska a Švajčiarska je 4 178 [1].

Analýza informácií z francúzskej a nemeckej epidémie vedie k záveru, že dovezená zásielka semien senovky gréckej použitých na pestovanie klíčkov, ktorá bola importovaná z Egypta nemeckým dodávateľom je s najväčšou pravdepodobnosťou spoločným prepojením, ale do tohto prípadu môžu byť zapletené aj iné zásielky. Správa upozorňuje, že negatívne výsledky mikrobiologických testov vykonaných na semenách nemôžu byť interpretované ako dôkaz, že zásielka nie je kontaminovaná STEC.

Vo svetle zistení z prebiehajúceho vyšetrovania a záverov spätného sledovania vedúce k semenám senovky gréckej ako najpravdepodobnejšieho spoločného prepojenia medzi nemeckou a francúzskou epidémiou sa EFSA domnieva, že jeho predchádzajúce odporúčania vydané v spolupráci s ECDC dňa 29. júna s ohľadom na ochranu spotrebiteľa zostáva v platnosti. Ak semená predávané na klíčenie sa často predávajú ako zmes semien a nemožno vylúčiť krížovú kontamináciu, je dôležité, aby sa spotrebiteľom neodporúčalo pestovať klíčky pre vlastnú spotrebu a taktiež nejesť klíčky alebo naklíčené semená pokiaľ neboli dôkladne uvarené. Táto rada bude preskúmaná vzhľadom na ďalší vývoj.

V liste adresovanom Európskej komisii EFSA navrhuje hlavné závery svojej správy a identifikuje niekoľko odporúčaní týkajúcich sa zabráneniu možnej expozície spotrebiteľov  podozrivými semenami rovnako ako význam vykonávania hodnotenia rizika o výrobe a spracovaní klíčkov so zreteľom na ďalšiu ochranu verejného zdravia.

• Technická správa EFSA: Tracing seeds, in particular fenugreek (Trigonella foenumgraecum) seeds, in relation to the Shiga toxin-producing E. coli (STEC) O104:H4 2011 Outbreaks in Germany and France
FAQ on Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC)

Pre mediálne otázky kontaktuje:
Lucia De Luca, alebo Steve Pagani,
Tel: +39 0521 036 149
Email: Press@efsa.europa.eu

Poznámka pre redaktorov:
Údaje zozbierané z rôznych členských štátov umožnili vyšetrenie vzťahu medzi dodávateľmi semien, distribútormi a producentmi klíčkov a príjemcami klíčkov a semien. Tieto vzťahy boli zaznamenané v distribučných sieťach a ukázali zložitosť a počet zúčastnených spoločností. Prvoradým záujmom a cieľom tejto práce bolo identifikovať spoločné väzby medzi skupinou ľudských prípadov a zdrojom podozrivých semien.
[1] Prípady hlásené ECDC 4.júla 2011 plus údaje zo Švajčiarska - pravidelná aktualizácia


Zdroj:
Tlačová správa z 5. júl 2011 - EFSA vydáva správu svojej pracovnej skupiny o epidémii spôsobenej E.coli O104:H4 v Nemecku a vo Francúzsku v roku 2011 a robí ďalšie odporúčania s cieľom chrániť spotrebiteľov  http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110705.htm