Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia k označovaniu vajec

aktualizované dňa 16.6.2021

Každá prevádzkareň pre nosnice má pridelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky schvaľovacie číslo, ktorým sa označuje celá produkcia vajec určená na ľudský konzum, umiestnená na trh. Zoznamy sa nachádzajú v sekcii Schválené prevádzkarne (EU) - SEKCIA - VI. Prevádzkarne pre nosnice

Schvaľovacie číslo prevádzkarne pre nosnice sa skladá:
 •  z číslice označujúcej spôsob chovu, nasledovným spôsobom:
      0 pre ekologickú poľnohospodársku výrobu;
      1 pre chov vo voľnom výbehu;
      2 pre chov na podlahe;
      3 pre chov v obohatených klietkach;
 •  z kódu krajiny, pričom kód Slovenskej republiky je SK;
 •  a z identifikačného čísla, ktoré sa skladá zo skratky okresu, v ktorom sa prevádzkareň nachádza a poradového čísla v rámci predmetného okresu.
Označovanie vajec

Pod označením na vajíčkach 3 (spôsob chovu) - klietkový chov, sa jedná len o chovy s obohatenými klietkami (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 736/2002, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc, ktorým bola do legislatívy SR transponovaná Smernica Rady č. 1999/74/ES), kde Slovenská republika produkuje vajcia len z obohatených klietok.