Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potravinárske prídavne látky

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V ostatných rokoch sa zvýšil záujem spotrebiteľov o potravinárske prídavné látky (nazývané tiež aditíva alebo aditívne látky). Bol vyvolaný zmenami v označovaní zloženia potravinárskych výrobkov, ktoré boli zavedené v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Každá aditívna látka, ktorú hotová potravina obsahuje, musí byť uvedená na etikete obalu. Nové pravidlá o označovaní zaviedli rozsiahle zoznamy prídavných látok s ich chemickými názvami a nový číselný systém označovania s kódmi E, ktorý mal spotrebiteľovi uľahčiť rozhodovanie pri výbere potraviny. Označenie „E“ znamená, že použitie týchto látok v potravinách bolo schválené v rámci Európskej únie (EÚ).


Potravinárske prídavné látky

   

    Prídavnými látkami v potravinách sú všetky povolené farbivá do potravín, náhradné sladidlá, konzervačné látky, antioxidanty, kyseliny, regulátory kyslosti, taviace soli, kypriace látky, zahusťovadlá, želírujúce látky, stabilizátory, emulgátory, odpeňovače, zvýrazňovače chuti, hnací plyn, baliaci plyn, a pod.
Pri výrobe potravín možno používať prídavné látky len v nevyhnutne potrebnom množstve, najviac však v najvyššom prípustnom množstve (limite). Slúžia na zlepšenie podmienok výroby, úpravy, prepravy a uschovania potravín, na zvýšenie odolnosti proti fyzikálnym, chemickým a biologickým zmenám, na predĺženie trvanlivosti potravín, na zlepšenie výživovej hodnoty a organoleptických vlastností potraviny.

Potravinárske prídavné látky sú predmetom prísnej legislatívy EÚ a SR, ktorá určuje, ktoré látky do čoho a v akých množstvách sa môžu pridávať a ako sa musia označovať.
Legislatíva o aditívach vyžaduje, aby potravinárske výrobky boli vhodne označené, aby poskytovali informácie o účele prídavnej látky a jej názve. Prídavné látky sa označujú v zložení potravinárskeho výrobku buď celým názvom alebo len číselným kódom.


 

Bezpečnosť prídavných látok

    Hodnotenie bezpečnosti potravinárskych prídavných látok v Európskom spoločenstve má dlhú tradíciu. Vedecký výbor pre potraviny (SCF) vykonával túto úlohu od r. 1974. Od mája 2003 pokračuje v tejto činnosti Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý bol zriadený 28. januára 2002 nariadením (ES) č. 178/2002.
Povoľovanie nových prídavných látok je dlhodobý proces. Súčasne sa prehodnocujú už schválené aditíva na základe nových vedeckých poznatkov. Prídavné látky sú prehodnocované na základe rôznych kritérií – ako sa absorbujú v ľudskom tele, aká je ich stabilita v rôznych potravinách a nápojoch a aké sú ich množstvá, ktoré je možné skonzumovať.
S výsledkami a stavom posledných a prebiehajúcich prehodnotení prídavných látok v potravinách sa môže každý spotrebiteľ zoznámiť v priloženom dokumente:
Správa Európskej Komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokroku pri prehodnocovaní potravinárskych prídavných látok z 18.7.2007.

 

 

Správa komisie Európskemu parlamentu a Rade

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokroku pri prehodnocovaní potravinárskych prídavných látok formát PDF veľkosť 212kB
 

Zdroje:

    1. Výnos MP a MZ SR č. 608/5/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prídavné látky v potravinách.
    2. http://www.eufic.org/article/sk/1/8/artid/safety-evaluation-food-additives-eu/