Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu

        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky určuje v súlade s § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti spôsob ohlasovania začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovania závažných zmien v činnostiach a uzavretia prevádzkarne prevádzkovateľmi schválených, podmienečne schválených prevádzkarní alebo registrovaných prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu. Takéto ohlásenie prevádzkovateľa potravinárskeho podniku musí obsahovať:

 

  • obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, identifikačné číslo a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu- podnikateľa,
  • meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať menom podnikateľa,
  • adresu prevádzkarne a jej schvaľovacie číslo, ak ide o schválenú alebo podmienečne schválenú prevádzkareň,
  • podrobnosti o začatej činnosti /činnostiach/ alebo prerušenej činnosti /činnostiach/ alebo skončenej činnosti /činnostiach/ spolu s číslom a dátumom vydania právoplatného rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne a jej príslušnej činnosti /činností/, ktorá sa začína /prerušuje/ ukončuje alebo činnosť podľa potvrdenia o registrácii, ak ide o činnosť registrovanú podľa § 40 zákona č. 39/2007 Z.z.,

alebo

  • podrobnosti o závažných zmenách v prevádzkarni alebo jej činnosti /činnostiach/,

alebo

  • oznámenie o uzavretí celej prevádzkarne

a

  • príslušný dátum, od ktorého vyššie uvedené zmeny v prevádzkarni nastanú a (okrem začatia a skončenia činnosti) aj príslušné obdobie (dátum), dokedy budú trvať,
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať menom podnikateľa podľa Obchodného alebo Živnostenského registra a pečiatku podniku.

        V prípade začatia novej činnosti po právoplatnosti rozhodnutia o schválení / podmienečnom schválení, alebo v prípade plánovaného prerušenia činnosti / činností, alebo plánovaných závažných zmien alebo uzavretia celej prevádzkarne, ako aj v prípade opätovného začatia po prerušení činnosti, alebo uzavretí prevádzkarne, musí prevádzkovateľ doručiť ohlásenie príslušným nižšie uvedeným orgánom veterinárnej správy v dostatočnom predstihu, najmenej však dva pracovné dni vopred. V prípade nečakaných zmien, alebo uzavretia prevádzkarne, musí ich prevádzkovateľ oznámiť bezodkladne a následne najneskôr do jedného pracovného dňa od nich doručiť písomné ohlásenie.

Ohlásenie  sa musí zasielať príslušným orgánom veterinárnej správy, ktorými podľa § 37 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti sú: Štátna veterinárna a potravinová správa SR a územne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa.

 

Vzor ohlásenia (formát PDF, veľkosť 343 kB) (úprava 3.5.2012)