Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Uplatňovanie maximálneho reziduálneho limitu pre chlormequat v stolovom hrozne pôvodom z Indie

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Koncom apríla informovala Európska Komisia (DG SANCO) kompetentné inštitúcie členských štátov o veľkej zásielke stolového hrozna pôvodom z Indie s obsahom účinnej látky chlormequat nad povolený maximálny reziduálny limit (MRL) platný v ES. Chlormequat je účinná látka prípravkov na ochranu rastlín, používaná ako rastový regulátor a v ES je registrované len jej použitie na obilie.

Európska Komisia požiadala v tejto súvislosti Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o vyhodnotenie rizika, ktoré môže nadlimitný obsah chlormequatu v predmetnom hrozne predstavovať pre zdravie ľudí. Vo vedeckom stanovisku EFSA uvádza, že konzumácia hrozna s obsahom chlormequatu do limitného množstva 1,06 mg/kg nepredstavuje riziko pre konzumentov. EFSA ale zároveň nevylučuje, že pri prekročení uvedeného limitu, napríklad pri nadmernej jednorázovej konzumácii hrozna sa riziko pre zdravie súvisiace s expozíciou rezíduami chlormequatu nedá vylúčiť, pričom toto riziko je najväčšie pre deti. Navyše stanovisko je dočasné a provizórne vzhľadom na nedostatočné údaje, ktoré neumožnili EFSA posúdiť niektoré ďalšie toxikologické aspekty rizika.

Európska Komisia ponechala členským štátom v rozhodovaní o prijatí opatrení v predmetnej veci národné kompetencie.

Na základe kompetencií vyplývajúcich zo Zákona Národnej rady SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol, že SR nebude notifikovať Európskej Komisii uplatnenie článku 18 (4) nariadenia č. 396/2005/ES o výnimočnom povolení vyššieho obsahu rezíduí pesticídov v potravinách distribuovaných na území Slovenskej republiky. Pre posudzovanie nálezov chlormequatu v hrozne budeme uplatňovať MRL v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 18 (1) nariadenia č. 396/2005/ES, t.j. platný MRL pre chlormequat v hrozne 0,05 mg/kg.

Pri výkone úradnej kontroly potravín bude Štátna veterinárna a potravinová správa SR postupovať v súlade s týmto rozhodnutím.