Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - RAVITA pohánka termicky lúpaná tmavá

aktualizované dňa 14. marca 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444



Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

        Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo firme Ravita s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov odobratá vzorka výrobku "RAVITA pohánka termicky lúpaná tmavá" (DMT: 14.11.2017, distribútor: Ravita s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, krajina pôvodu Čína).

Vo vzorke bol zistený prekročený limit rezíduí pesticídov: glyphosatu = 1,1 mg/kg (limit = 0,1 mg/kg).

Zistená hodnota rezíduí pesticídov nie je v súlade s Nariadením EP a Rady č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.


Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentácia



Pohánka RAVIT