Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Paprika zeleninová, biela

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

       

       Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke LIDL SR, Rusínska 1, 080 01 Prešov odobratá vzorka výrobku "paprika zeleninová, biela" šarka L 46-05, krajina pôvodu Grécko.

Vo vzorke bol zistený prekročený limit rezíduí pesticídov: chlorpyrifos = 0,023 mg/kg (limit = 0,01 mg/kg). Zistená hodnota rezíduí pesticídov nie je v súlade s Nariadením EP a Rady č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.