Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Jablká červené

aktualizované dňa 31. januára 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

       

       Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke COOP Jednota Žarnovica – Supermarket č. 135, ul. Štefana Moysesa 55, 965 01 Žiar nad Hronom odobratá vzorka "jablká červené, odroda Prince Rubín", voľne ložené, krajina pôvodu Poľsko.

Vo vzorke bol zistený prekročený limit rezíduí pesticídov: chlorpyrifos = 0,032 mg/kg (limit = 0,01 mg/kg). Zistená hodnota rezíduí pesticídov nie je v súlade s Nariadením EP a Rady č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.