Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Znížená sadzba DPH v položke "chlieb"

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo pre pekárov, obchodníkov a spotrebiteľov usmernenie v súvislosti s uplatňovaním ustanovení zákona č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pre zrozumiteľnú a jednoznačnú identifikáciu tovarov v položke „chlieb“, ktoré budú spadať pod zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

 

Usmernenie k identifikácii tovarov so zníženou sadzbou DPH v položke "chlieb"

      V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa na tovary uvedené v prílohe č. 7 sa uplatňuje znížená sadzba dane 1O % zo základu dane. Príloha č. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov „ZOZNAM TOVAROV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE" bola zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov doplnená okrem iného o položku „ex 1905 90 30 - Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu.2) ".
 

2)     § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch , cukrárskych výrobkoch a cestovináchZ uvedeného vyplýva, že znížená sadzba dane sa týka len čerstvého chleba, ktorý spÍňa ustanovenia § 2 písm. c) a i) vyhlášky MPRV SR č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch , cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené fakty možno konštatovať, že

 • Znížená sadzba dane sa vzťahuje na čerstvý chlieb, ktorý
  - bol nakyprený kvasom alebo droždím,
  - je celý - nebalený alebo balený a má hmotnosť viac ako 400 g,
  - je balený -krá janý alebo porciovaný, balenie môže mať aj nižšiu hmotnosť ako 400 g;
  - je dodaný do predajne a ponúknutý spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín po upečení, u prvopredajcu;
  - v prípade chlebov označených dátumom minimálnej trvanlivosti je rozhodujúcim čas dodania chleba do predajne a ponúknutia spotrebiteľovi, nie dátum minimálnej trvanlivosti, avšak pri predaji je nevyhnuté dodržať dátum minimálnej trvanlivosti stanovený výrobcom;
  - týka sa aj chlebov vyrobených v iných štátoch, pokiaľ boli ponúknuté spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín po upečení.

 

 • Znížená sadzba dane sa nevzťahuje na chlieb, ktorý
  - bol vyrobený dopečením z predpečeného chladeného alebo zmrazeného polotovaru bol vyrobený predpečením a ponúka sa spotrebiteľovi ako chladený alebo mrazený polotovar
  - bol rozmrazený a bez ďalšej úpravy ponúknutý spotrebiteľovi
  - bol dodaný do predajne a ponúknutý spotrebiteľovi po uplynutí 24 hodín po upečení

 

 • Znížená sadzba dane sa nevzťahuje napr. na "Arabský chlieb", "čisto zrnný chlieb"